වාණිජ

විකිණීමේ සාමාන්‍ය නියමයන් සහ කොන්දේසි

1. නියමයන් යෙදීම.විකුණුම්කරු විසින් සපයනු ලබන භාණ්ඩ (භාණ්ඩ) සහ/හෝ සේවා (සේවා) විකිණීම සඳහා විකුණුම්කරු සහ ගැනුම්කරු අතර කොන්ත්රාත්තුව (කොන්ත්රාත්තුව) අනෙකුත් සියලුම නියමයන් සහ කොන්දේසි (ඕනෑම නියමයන්/කොන්දේසි ඇතුළුව) හැර මෙම කොන්දේසි මත විය යුතුය. ඕනෑම මිලදී ගැනීමේ ඇණවුමක්, ඇණවුම තහවුරු කිරීම, පිරිවිතර හෝ වෙනත් ලියවිල්ලක් යටතේ අයදුම් කිරීමට ගැනුම්කරු අපේක්ෂා කරයි).මෙම කොන්දේසි විකිණුම්කරුගේ සියලුම විකුණුම් සඳහා අදාළ වන අතර විකුණුම්කරුගේ නිලධාරියෙකු විසින් ලිඛිතව එකඟ වී අත්සන් කර ඇත්නම් මිස මෙහි ඇති ඕනෑම වෙනස්කමක් බල නොපායි.සෑම ඇණවුමක් හෝ ගැනුම්කරු විසින් භාණ්ඩ හෝ සේවා සඳහා මිල කැඳවීමක් පිළිගැනීමක් මෙම කොන්දේසි වලට යටත්ව භාණ්ඩ සහ/හෝ සේවා මිලදී ගැනීමට ගැනුම්කරු විසින් පිරිනැමීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.විකිණුම්කරු විසින් ඇණවුම පිළිබඳ පිළිගැනීමක් ගැනුම්කරු වෙත යවන තෙක් කිසිදු කොන්ත්‍රාත්තුවක් නොපැමිණෙන පදනම මත ඕනෑම මිල කැඳවීමක් ලබා දී ඇත.

2. විස්තරය.භාණ්ඩ/සේවා ප්‍රමාණය/විස්තරය විකුණුම්කරුගේ පිළිගැනීමේ දක්වා ඇති පරිදි විය යුතුය.විකුණුම්කරු විසින් නිකුත් කරන ලද සියලුම සාම්පල, චිත්‍ර, විස්තරාත්මක කරුණු, පිරිවිතර සහ වෙළඳ දැන්වීම් එහි නාමාවලි/පත්‍රිකා හෝ වෙනත් ආකාරයකින් කොන්ත්‍රාත්තුවේ කොටසක් නොවිය යුතුය.මෙය සාම්පලයෙන් විකිණීමක් නොවේ.

3. බෙදා හැරීම:විකුණුම්කරු විසින් වෙනත් ආකාරයකින් ලිඛිතව එකඟ නොවන්නේ නම්, භාණ්ඩ බෙදා හැරීම විකුණුම්කරුගේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ සිදු කෙරේ.විකුණුම්කරුගේ මිල ගණන්වල නිශ්චිතව දක්වා ඇති එවැනි ස්ථානවල (ස්ථානවල) සේවා සැපයිය යුතුය.භාණ්ඩ බෙදා හැරීමට සූදානම් බව විකුණුම්කරුට දැනුම් දීමෙන් දින 10 ක් ඇතුළත ගැනුම්කරු භාණ්ඩ භාර දිය යුතුය.භාණ්ඩ බෙදා හැරීම සඳහා විකුණුම්කරු විසින් නිශ්චිතව දක්වා ඇති ඕනෑම දිනයක් හෝ සේවා කාර්ය සාධනයක් ඇස්තමේන්තුවක් වීමට අදහස් කරන අතර බෙදා හැරීමේ වේලාව දැනුම් දීමකින් සාරය සිදු නොකළ යුතුය.දින නියම කර නොමැති නම්, භාරදීම/කාර්ය සාධනය සාධාරණ කාලයක් තුළ විය යුතුය.මෙහි ඇති අනෙකුත් විධිවිධානවලට යටත්ව, විකුණුම්කරු කිසිදු සෘජු, වක්‍ර හෝ ප්‍රතිවිපාක අලාභයක් සඳහා වගකිව යුතු නොවේ (සීමා රහිතව, පිරිසිදු ආර්ථික අලාභය, ලාභ අහිමි වීම, ව්‍යාපාර පාඩුව, හොඳ හිත ක්ෂය වීම සහ ඒ හා සමාන අලාභ යන කොන්දේසි තුනම ඇතුළත් වේ) , භාණ්ඩ හෝ සේවා බෙදා හැරීමේ යම් ප්‍රමාදයක් (විකුණන්නාගේ නොසැලකිල්ල නිසා සිදු වුවද) සෘජුව හෝ වක්‍රව සිදුවන පිරිවැය, හානි, ගාස්තු හෝ වියදම්, එවැනි ප්‍රමාදයක් දින 180 ඉක්මවන්නේ නම් මිස, කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කිරීමට හෝ අවලංගු කිරීමට ගැනුම්කරුට අයිතියක් නැත.කිසියම් හේතුවක් නිසා ගැනුම්කරු සූදානම් වූ විට භාණ්ඩ බෙදා හැරීම පිළිගැනීමට අපොහොසත් වුවහොත් හෝ ගැනුම්කරු සුදුසු උපදෙස්, ලේඛන, බලපත්‍ර හෝ අවසර ලබා දී නොමැති නිසා නියමිත වේලාවට භාණ්ඩ බෙදා හැරීමට විකුණුම්කරුට නොහැකි නම්:

(i) භාණ්ඩවල අවදානම ගැනුම්කරු වෙත පැවරිය යුතුය;

(ii) භාණ්ඩ භාර දුන් බව සලකනු ලැබේ;සහ

(iii) විකිණුම්කරුට භාණ්ඩ බෙදා හැරීම දක්වා ගබඩා කළ හැකි අතර, අදාළ සියලු වියදම් සඳහා ගැනුම්කරු වගකිව යුතුය.විකුණුම්කරු විසින් විකුණුම්කරුගේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයෙන් එවීමේදී සටහන් කර ඇති ඕනෑම භාණ්ඩ තොගයක ප්‍රමාණය, ගැනුම්කරුට ප්‍රතිවිරුද්ධ බව සනාථ කරන අවසාන සාක්ෂි සැපයිය හැකි නම් මිස, බෙදා හැරීමේදී ගැනුම්කරුට ලැබුණු ප්‍රමාණය පිළිබඳ තීරණාත්මක සාක්ෂි විය යුතුය.සියලුම සෞඛ්‍ය/ආරක්‍ෂණ නීති සහ ආරක්‍ෂක අවශ්‍යතා ගැන විකුණුම්කරුට දන්වමින් සේවා ඉටු කිරීමට විකුණුම්කරුට අවශ්‍ය පරිදි එහි පහසුකම් වෙත ප්‍රවේශය ගැනුම්කරු විසින් නියමිත වේලාවට විකුණුම්කරුට ලබා දිය යුතුය.ගැණුම්කරු ද සියලුම බලපත්‍ර/අනුමත ලබාගෙන පවත්වාගෙන යා යුතු අතර සේවාවන්ට අදාළ සියලුම නීතිරීතිවලට අනුකූල විය යුතුය.ගැනුම්කරුගේ කිසියම් ක්‍රියාවකින්/නොහැරීමකින් විකුණුම්කරුගේ සේවා ක්‍රියාකාරිත්වය වලක්වනු ලැබුවහොත්/ප්‍රමාද වී ඇත්නම්, විකුණුම්කරු විසින් දරනු ලබන සියලුම වියදම් ගැනුම්කරු විකුණුම්කරුට ගෙවිය යුතුය.

4. අවදානම/මාතෘකාව.භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ වේලාවේ සිට ගැනුම්කරුගේ අවදානමට ලක් වේ.භාණ්ඩ සන්තකයේ තබා ගැනීමට ගැනුම්කරුගේ අයිතිය වහාම අවසන් වන්නේ නම්:

(i) ගැනුම්කරුට එයට එරෙහිව බංකොලොත් නියෝගයක් තිබේ හෝ ඔහුගේ ණය හිමියන් සමඟ විධිවිධානයක් හෝ සංයුතියක් සිදු කරයි, නැතහොත් බංකොලොත් ණය ගැතියන්ගේ සහන සඳහා දැනට ක්‍රියාත්මක වන ඕනෑම ව්‍යවස්ථාපිත ප්‍රතිපාදනවල ප්‍රතිලාභ ලබා ගනී, හෝ (සංස්ථාපිත ආයතනයක් වීම) ප්‍රතිසංස්කරණය හෝ ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා පමණක් ද්‍රාවක ස්වේච්ඡා ඈවර කිරීමක් හැර ණය හිමියන්ගේ රැස්වීමක් කැඳවයි (විධිමත් හෝ අවිධිමත් වේවා), හෝ ඈවර කිරීම (ස්වේච්ඡා හෝ අනිවාර්ය වේවා), හෝ ග්‍රාහකයෙකු සහ/හෝ කළමනාකරුවෙකු, පරිපාලකයෙකු හෝ පරිපාලන ග්‍රාහකයෙකු සිටී ගැනුම්කරු හෝ එහි අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සුදුසුකම් ලත් පාවෙන භාර දරන්නා විසින් ගැනුම්කරුගේ පරිපාලකයෙකු පත් කිරීම සඳහා හෝ පරිපාලකයෙකු පත් කිරීමට අදහස් කරන බව දැනුම් දීම සඳහා එහි භාර ගැනීමෙන් හෝ එහි යම් කොටසක් හෝ ලේඛන අධිකරණයට ගොනු කරනු ලැබේ. ව්‍යවසාය බංකොලොත්භාවය පිළිබඳ මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ නීතිය 2006), හෝ ගැණුම්කරු අවසන් කිරීම සඳහා හෝ ගැනුම්කරු සම්බන්ධයෙන් පරිපාලන නියෝගයක් ලබා දීම සඳහා යෝජනාවක් සම්මත කර හෝ ඕනෑම අධිකරණයකට ඉදිරිපත් කරන ලද පෙත්සමක් හෝ ඕනෑම ක්‍රියාවලියක් ආරම්භ වේ. ගැනුම්කරුගේ බංකොලොත්භාවය හෝ විය හැකි බංකොලොත්භාවය සම්බන්ධය;හෝ

(ii) ගැනුම්කරු දුක් විඳීමට හෝ අවසර දී ඇත, නීත්‍යානුකූල හෝ සාධාරණ වුවත්, එහි දේපල මත අය කිරීමට හෝ ඊට එරෙහිව ලබා ගැනීමට, හෝ විකිණුම්කරු සහ ගැනුම්කරු අතර කොන්ත්‍රාත්තුවක් හෝ වෙනත් කොන්ත්‍රාත්තුවක් යටතේ එහි වගකීම් කිසිවක් නිරීක්ෂණය කිරීමට හෝ ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වේ. 2006 ව්යවසාය බංකොලොත්භාවය පිළිබඳ මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ නීතියේ අර්ථය තුළ ණය ගෙවීමට නොහැකි වීම හෝ ගැනුම්කරු වෙළඳාම නතර කරයි;හෝ

(iii) ගැනුම්කරු බර පැටවීම හෝ ඕනෑම ආකාරයකින් ඕනෑම භාණ්ඩයක් අය කරයි.ඕනෑම භාණ්ඩයක හිමිකාරිත්වය විකුණුම්කරුගෙන් සම්මත වී නොතිබුණද භාණ්ඩ සඳහා ගෙවීම් අයකර ගැනීමට විකුණුම්කරුට හිමිකම් ඇත.භාණ්ඩ සඳහා කිසියම් ගෙවීමක් ඉතිරිව තිබියදී, විකුණුම්කරුට භාණ්ඩ ආපසු ලබා දීම අවශ්‍ය විය හැකිය.සාධාරණ කාලයකදී භාණ්ඩ ආපසු නොඑන විට, ගැනුම්කරු විසින් විකුණන්නාට ඕනෑම වේලාවක ආපසු හැරවිය නොහැකි බලපත්‍රයක් ලබා දෙයි, ඒවා පරීක්ෂා කිරීම සඳහා භාණ්ඩ තිබෙන හෝ ගබඩා කළ හැකි ඕනෑම පරිශ්‍රයට ඇතුළු වීමට හෝ, ගැනුම්කරුගේ සන්තකයේ අයිතිය අවසන් වූ විට, ඒවා අයකර ගැනීමට. සහ සිදු වූ හානියකට වගකියනු නොලබමින් භාණ්ඩ අමුණා ඇති හෝ වෙනත් අයිතමයකට සම්බන්ධ කර ඇති භාණ්ඩ වෙන් කිරීමට.එවැනි යම් ප්‍රතිලාභයක් හෝ ප්‍රතිසාධනයක් කොන්ත්‍රාත්තුවට අනුව භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට ගැනුම්කරුගේ අඛණ්ඩ වගකීමට අගතියකින් තොරව විය යුතුය.යම් භාණ්ඩයක් ගැනුම්කරුගේ සන්තකයේ අයිතිය අවසන් කර ඇති භාණ්ඩද යන්න විකිණුම්කරුට තීරණය කිරීමට නොහැකි වූ විට, ගැනුම්කරු විසින් විකුණන්නා විසින් විකුණන ලද සියලුම භාණ්ඩ ගැනුම්කරුට ඉන්වොයිසි කරන ලද අනුපිළිවෙලට විකුණනු ලැබූ බව ගැනුම්කරු සලකනු ලැබේ. .කොන්ත්රාත්තුව අවසන් කිරීමේදී, කෙසේ වෙතත්, මෙම 4 වන වගන්තියේ අඩංගු විකුණුම්කරුගේ (නමුත් ගැනුම්කරුගේ නොවේ) අයිතීන් බලපැවැත්වේ.

අලෙවි

5.මිල.විකිණුම්කරු විසින් වෙනත් ආකාරයකින් ලිඛිතව දක්වා නොමැති නම්, භාණ්ඩ සඳහා මිල යනු බෙදා හැරීමේ / සැලකූ බෙදාහැරීමේ දිනයේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද විකුණුම්කරුගේ මිල ලැයිස්තුවේ දක්වා ඇති මිල වන අතර සේවා සඳහා මිල විකුණුම්කරුගේ අනුව ගණනය කරන ලද වේලාව සහ ද්‍රව්‍ය පදනම මත විය යුතුය. සම්මත දෛනික ගාස්තු ගාස්තු.මෙම මිල ඕනෑම අගය එකතු කළ බද්දකින් (VAT) සහ ඇසුරුම් කිරීම, පැටවීම, බෑම, ප්‍රවාහනය සහ රක්ෂණය සම්බන්ධ සියලු වියදම්/ගාස්තු වලින් පමණක් සීමා විය යුතු අතර, ඒ සියල්ල ගැනුම්කරු ගෙවීමට බැඳී සිටී.බෙදා හැරීමට පෙර ඕනෑම වේලාවක ගැනුම්කරුට දැනුම් දීමෙන්, විකුණුම්කරුගේ පාලනයෙන් ඔබ්බට යන ඕනෑම සාධකයක් (සීමා රහිතව, විදේශ විනිමය උච්චාවචනය වැනි) හේතුවෙන් විකුණුම්කරුට පිරිවැය වැඩිවීම පිළිබිඹු කිරීම සඳහා භාණ්ඩ/සේවා මිල වැඩි කිරීමට විකුණුම්කරු අයිතිය රඳවා තබා ගනී. , මුදල් නියාමනය, තීරුබදු වෙනස් කිරීම, ශ්‍රම පිරිවැය, ද්‍රව්‍ය හෝ වෙනත් නිෂ්පාදන පිරිවැය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කිරීම), ගැනුම්කරු විසින් ඉල්ලා සිටින භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ දිනයන්, ප්‍රමාණයන් හෝ පිරිවිතරයන් වෙනස් කිරීම හෝ ගැනුම්කරුගේ උපදෙස් නිසා සිදුවන ප්‍රමාදයක් , හෝ විකුණුම්කරුට ප්‍රමාණවත් තොරතුරු/උපදෙස් ලබා දීමට ගැනුම්කරු අසමත් වීම.

6. ගෙවීම.විකුණුම්කරු විසින් වෙනත් ආකාරයකින් ලිඛිතව දක්වා නොමැති නම්, භාණ්ඩ/සේවා සඳහා මිල ගෙවීම පහත සඳහන් පරිදි ස්ටර්ලින් පවුම් වලින් ගෙවිය යුතුය: ඇණවුම සමඟ 30%;60% බෙදා හැරීමට / කාර්ය සාධනයට පෙර දින 7 කට නොඅඩු;සහ ශේෂය 10% බෙදාහැරීමේ/කාර්ය සාධනය සිදු වූ දින සිට දින 30ක් ඇතුළත.ගෙවීම සඳහා කාලය සාරය විය යුතුය.විකිණුම්කරු නිෂ්කාශනය කරන ලද අරමුදල් ලැබෙන තුරු කිසිදු ගෙවීමක් නොලැබේ.සේවා සහායක හෝ ඊට අදාළව නොපැවතී තිබියදීත්, සම්පූර්ණ මිලදී ගැනීමේ මිල (සුදුසු පරිදි වැට් බදු ඇතුළුව) පෙර කී පරිදි ගෙවිය යුතුය.ඉහත සඳහන් කළ දේ නොතකා, කොන්ත්රාත්තුව අවසන් වූ වහාම සියලුම ගෙවීම් ගෙවිය යුතුය.සෙට්-ඕෆ්, ප්‍රති හිමිකම්, වට්ටම්, අඩු කිරීම හෝ වෙනත් ආකාරයකින් හෝ අඩු කිරීමකින් තොරව ගෙවිය යුතු සියලුම ගෙවීම් ගැනුම්කරු විසින් ගෙවිය යුතුය.ගැනුම්කරු විකුණුම්කරුට ගෙවිය යුතු යම් මුදලක් ගෙවීමට අපොහොසත් වුවහොත්, විකුණුම්කරුට හිමි වේ

(i) කිසියම් තීන්දුවකට පෙර හෝ පසුව ගෙවීම් සිදු කරන තෙක් 3% ට සමාන සංයුක්ත මාසික අනුපාතයකින් ගෙවීම සඳහා නියමිත දින සිට එවැනි මුදලක් මත පොලී අය කරන්න [විකුණුම්කරුට පොලිය ඉල්ලා සිටීමට අයිතිය ඇත];

(ii) සේවා කාර්ය සාධනය අත්හිටුවීම හෝ භාණ්ඩ සැපයීම සහ/හෝ

(iii) දැනුම් දීමකින් තොරව කොන්ත්රාත්තුව අවසන් කරන්න

7. වගකීම් සහතිකය.විකිණුම්කරු එහි මිල කැඳවීම සමඟ සියලු ද්රව්යමය කරුණු වලට අනුකූලව සේවා සැපයීම සඳහා සාධාරණ උත්සාහයන් භාවිතා කළ යුතුය.බෙදා හැරීමේ දින සිට මාස 12 ක් සඳහා, භාණ්ඩ කොන්ත්රාත්තුවේ අවශ්යතා වලට අනුකූල විය යුතු බව විකුණුම්කරු සහතික කරයි.විකිණුම්කරු භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් වගකීම් කඩ කිරීමකට වගකිව යුතු නොවේ නම්:

(i) ගැනුම්කරු විසින් එම දෝෂය විකුණුම්කරුට ලිඛිතව දැනුම් දෙන අතර, එම දෝෂය වාහකයා වෙත ප්‍රවාහනයේදී සිදුවන හානියක ප්‍රතිඵලයක් නම්, ගැනුම්කරු එම දෝෂය සොයාගත් දින සිට දින 10ක් ඇතුළත හෝ අනාවරණය කර ගත යුතු කාලය ඇතුළත;සහ

(ii) එවැනි භාණ්ඩ පරීක්ෂා කිරීමට දැන්වීම ලැබීමෙන් පසු විකුණුම්කරුට සාධාරණ අවස්ථාවක් ලබා දෙන අතර ගැනුම්කරු (විකුණුම්කරු විසින් එසේ කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියහොත්) එම භාණ්ඩ ගැනුම්කරුගේ වියදමින් විකුණුම්කරුගේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයට ආපසු ලබා දෙයි;සහ

(iii) ගැනුම්කරු විකිණුම්කරුට චෝදනා කරන ලද දෝෂය පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර සපයයි.

විකිණුම්කරු තවදුරටත් වගකීම් කඩ කිරීමකට වගකිව යුතු නොවේ නම්:

(i) ගැනුම්කරු එවැනි දැනුම් දීමකින් පසුව එවැනි භාණ්ඩ තවදුරටත් භාවිතා කරයි;හෝ

(ii) භාණ්ඩ ගබඩා කිරීම, ස්ථාපනය කිරීම, කොමිස් කිරීම, භාවිතය හෝ නඩත්තු කිරීම හෝ (කිසිවක් නොමැති නම්) හොඳ වෙළඳ පරිචයක් සම්බන්ධයෙන් විකුණුම්කරුගේ වාචික හෝ ලිඛිත උපදෙස් පිළිපැදීමට ගැනුම්කරු අපොහොසත් වීම නිසා දෝෂය පැන නගී;හෝ

(iii) විකුණුම්කරුගේ ලිඛිත අවසරයකින් තොරව ගැනුම්කරු එවැනි භාණ්ඩ වෙනස් කිරීම හෝ අලුත්වැඩියා කිරීම;හෝ

(iv) දෝෂය ප්‍රතිඵලය වන්නේ සාධාරණ ඇඳුම් ඇඳීමෙනි.භාණ්ඩ/සේවා වගකීම් සහතිකයට අනුකූල නොවන්නේ නම්, විකුණුම්කරු විසින් එම භාණ්ඩ (හෝ දෝෂ සහිත කොටස) අලුත්වැඩියා කිරීම හෝ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම හෝ සේවා නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීම හෝ එම භාණ්ඩ/සේවාවල මිල අනුපාත කොන්ත්‍රාත් අනුපාතයට ආපසු ගෙවිය යුතුය. , විකුණුම්කරු එසේ ඉල්ලා සිටින්නේ නම්, ගැනුම්කරු විකුණුම්කරුගේ වියදමින් භාණ්ඩ හෝ එම භාණ්ඩවල දෝෂ සහිත කොටස විකුණන්නා වෙත ආපසු ලබා දිය යුතුය.කිසිදු දෝෂයක් සොයාගත නොහැකි වූ අවස්ථාවක, ගැනුම්කරු විසින් චෝදනා කරන ලද දෝෂය විමර්ශනය කිරීමේදී දරන ලද සාධාරණ පිරිවැය සඳහා විකුණුම්කරුට ප්‍රතිපූරණය කළ යුතුය.විකුණුම්කරු පෙර වාක්‍ය 2 හි කොන්දේසි වලට අනුකූල වන්නේ නම්, එවැනි භාණ්ඩ/සේවා සම්බන්ධයෙන් වගකීම් කඩ කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් විකුණුම්කරුට තවදුරටත් වගකීමක් නොමැත.

8. වගකීම් සීමා කිරීම.පහත දැක්වෙන විධිවිධාන මගින් විකුණුම්කරුගේ සම්පූර්ණ මූල්‍ය වගකීම (එහි සේවකයින්, නියෝජිතයින් සහ උප-කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ ක්‍රියාවන් / අතපසුවීම් සඳහා වන ඕනෑම වගකීමක් ඇතුළුව) ගැනුම්කරු වෙත දක්වා ඇත:

(i) කොන්ත්රාත්තුවේ කිසියම් උල්ලංඝනයක්;

(ii) භාණ්ඩ ගැනුම්කරු විසින් කරන ලද හෝ නැවත විකිණීම හෝ භාණ්ඩ ඇතුළත් ඕනෑම නිෂ්පාදනයක්;

(iii) සේවා සැපයීම;

(iv) විකුණුම්කරුගේ ලියකියවිලිවල අඩංගු කිසියම් තොරතුරක් භාවිතා කිරීම හෝ යෙදීම;සහ

(v) කොන්ත්‍රාත්තුව යටතේ හෝ ඊට අදාළව පැන නගින නොසැලකිලිමත් භාවය ඇතුළුව ඕනෑම නියෝජනයක්, ප්‍රකාශයක් හෝ හිංසාකාරී ක්‍රියාවක්/ අතපසුවීමක්.

ව්‍යවස්ථාවෙන් හෝ පොදු නීතියෙන් ඇඟවුම් කර ඇති සියලුම වගකීම්, කොන්දේසි සහ අනෙකුත් නියමයන් (මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ කොන්ත්‍රාත් නීතිය මගින් ඇඟවුම් කර ඇති කොන්දේසි සඳහා ඉතිරි කරන්න) නීතියෙන් අවසර දී ඇති උපරිමයෙන් කොන්ත්‍රාත්තුවෙන් බැහැර කර ඇත.මෙම කොන්දේසි වල කිසිවක් විකුණුම්කරුගේ වගකීම බැහැර නොකරයි හෝ සීමා නොකරයි:

(i) විකුණුම්කරුගේ නොසැලකිල්ල නිසා සිදුවන මරණය හෝ පුද්ගලික තුවාල සඳහා;හෝ

(ii) විකිණුම්කරුට එහි වගකීම බැහැර කිරීම හෝ බැහැර කිරීමට උත්සාහ කිරීම නීති විරෝධී වන ඕනෑම කරුණක් සඳහා;හෝ

(iii) වංචා හෝ වංචනික සාවද්‍ය නිරූපණය සඳහා.

ඉහත කරුණු වලට යටත්ව, කොන්ත්‍රාත්තුවේ ක්‍රියාකාරීත්වය හෝ සිතා බලා ඇති කාර්ය සාධනය සම්බන්ධයෙන් පැන නගින කොන්ත්‍රාත්තුවේ, වධහිංසාව (නොසැලකිල්ල හෝ ව්‍යවස්ථාපිත රාජකාරි කඩ කිරීම ඇතුළුව), වැරදි ලෙස නිරූපණය කිරීම, ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම හෝ වෙනත් ආකාරයකින් විකුණුම්කරුගේ සම්පූර්ණ වගකීම කොන්ත්‍රාත්තුවේ මිලට සීමා වේ;සෘජු, වක්‍ර හෝ ප්‍රතිවිපාක යන සෑම අවස්ථාවකදීම ලාභය අහිමි වීම, ව්‍යාපාරයේ අලාභය හෝ හොඳ හිත ක්ෂය වීම හෝ ඒ සම්බන්ධව හෝ ඒ සම්බන්ධව පැන නගින කවර හෝ ප්‍රතිවිපාක වන්දි සඳහා හිමිකම් පෑම සඳහා විකුණුම්කරු ගැනුම්කරුට වගකිව යුතු නොවේ. ගිවිසුම.

9. බලහත්කාරයෙන් majeure.තත්වයන් හේතුවෙන් තම ව්‍යාපාරය කරගෙන යාමෙන් වලක්වනු ලැබුවහොත් හෝ ප්‍රමාද වුවහොත්, බෙදා හැරීමේ දිනය කල් දැමීමට හෝ කොන්ත්‍රාත්තුව අවලංගු කිරීමට හෝ ගැනුම්කරු විසින් ඇණවුම් කරන ලද භාණ්ඩ/සේවා පරිමාව අඩු කිරීමට (ගැනුම්කරුට වගකීමකින් තොරව) විකුණුම්කරුට අයිතිය ඇත එහි සාධාරණ පාලනයෙන් ඔබ්බට, සීමාවකින් තොරව, දෙවියන්ගේ ක්‍රියාවන්, අත්පත් කර ගැනීම, රාජසන්තක කිරීම හෝ පහසුකම් හෝ උපකරණ ඉල්ලා සිටීම, රජයේ ක්‍රියාමාර්ග, නියෝග හෝ ඉල්ලීම්, යුද්ධය හෝ ජාතික හදිසි අවස්ථා, ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා, විරෝධතා, කැරලි කෝලාහල, සිවිල් කලබල, ගින්න, පිපිරීම, ගංවතුර, අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වයන්, කුණාටුව, සුළි කුණාටුව, ටොනේඩෝ, හෝ අකුණු, ස්වභාවික විපත්, වසංගත, අගුලු දැමීම්, වැඩ වර්ජන හෝ වෙනත් කම්කරු ආරවුල් (දෙපාර්ශවයේම ශ්‍රම බලකායට සම්බන්ධ හෝ නැතත්) ඇතුළු නමුත් ඒවාට සීමා නොවී වාහකයන්ට බලපාන සීමා කිරීම් හෝ ප්‍රමාදයන් හෝ ප්‍රමාණවත් හෝ සුදුසු ද්‍රව්‍ය, ශ්‍රමය, ඉන්ධන, උපයෝගිතා, කොටස් හෝ යන්ත්‍ර සූත්‍ර සැපයීමේ නොහැකියාව හෝ ප්‍රමාදය, බලපත්‍රයක්, බලපත්‍රයක් හෝ අධිකාරියක් ලබා ගැනීමට අපොහොසත් වීම, ආනයන හෝ අපනයන රෙගුලාසි, සීමා කිරීම් හෝ සම්බාධක.

10. බුද්ධිමය දේපල.සේවාවලට අදාළ විකුණුම්කරු විසින් ස්වාධීනව හෝ ගැනුම්කරු සමඟ සංවර්ධනය කරන ලද නිෂ්පාදන/ද්‍රව්‍යවල ඇති සියලුම බුද්ධිමය දේපළ හිමිකම් විකුණුම්කරු සතු වේ.

11. ජෙනරාල්.කොන්ත්‍රාත්තුව යටතේ විකුණන්නාගේ සෑම අයිතියක් හෝ පිළියමක් කොන්ත්‍රාත්තුව යටතේ හෝ නැතත් විකුණුම්කරුගේ වෙනත් අයිතියකට හෝ පිළියමකට අගතියක් නොවේ.කොන්ත්‍රාත්තුවේ කිසියම් ප්‍රතිපාදනයක් කිසියම් උසාවියකින් හෝ එවැනි ආයතනයක් සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ අර්ධ වශයෙන් නීති විරෝධී, වලංගු නොවන, අවලංගු, අවලංගු, බලාත්මක කළ නොහැකි හෝ අසාධාරණ ලෙස සොයාගනු ලැබුවහොත්, එය එවැනි නීති විරෝධී, අවලංගු, අවලංගු, අවලංගු, බලාත්මක කළ නොහැකි හෝ අසාධාරණ ලෙස විය යුතුය. වෙන් කළ හැකි යැයි සලකනු ලබන අතර කොන්ත්‍රාත්තුවේ ඉතිරි විධිවිධාන සහ එවැනි ප්‍රතිපාදනවල ඉතිරි ප්‍රමාණය පූර්ණ බලාත්මකව සහ ක්‍රියාත්මක වේ.කොන්ත්‍රාත්තුවේ කිසියම් විධිවිධානයක් බලාත්මක කිරීමට හෝ අර්ධ වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට විකුණුම්කරු විසින් අපොහොසත් වීම හෝ ප්‍රමාද කිරීම ඒ යටතේ ඇති එහි කිසිදු අයිතියක් අත්හැරීමක් ලෙස නොසැලකේ.විකිණුම්කරුට කොන්ත්‍රාත්තුව හෝ එහි යම් කොටසක් පැවරිය හැක, නමුත් විකුණුම්කරුගේ පූර්ව ලිඛිත අවසරයකින් තොරව කොන්ත්‍රාත්තුව හෝ එහි යම් කොටසක් පැවරීමට ගැනුම්කරුට අයිතියක් නැත.ගැනුම්කරු විසින් කොන්ත්‍රාත්තුවේ කිසියම් විධිවිධානයක් කඩකිරීමක් හෝ පැහැර හැරීමක් විකුණන්නා විසින් අත්හැරීම, පසුව සිදු වූ කිසියම් කඩකිරීමක් හෝ පැහැර හැරීමක් අත්හැරීමක් ලෙස නොසැලකිය යුතු අතර කොන්ත්‍රාත්තුවේ වෙනත් කොන්දේසි වලට කිසිදු ආකාරයකින් බලපාන්නේ නැත.2010 මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ කොන්ත්‍රාත්තු (තෙවන පාර්ශ්වයන්ගේ අයිතිවාසිකම්) කොන්ත්‍රාත්තු නීතියට අනුව එහි පාර්ශවකරුවෙකු නොවන ඕනෑම පුද්ගලයෙකු විසින් කොන්ත්‍රාත්තුවේ කිසිදු කොන්දේසියක් බලාත්මක කළ හැකි බව කොන්ත්‍රාත්තුවේ පාර්ශ්වයන් අදහස් නොකරයි.කොන්ත්‍රාත්තුවේ පිහිටුවීම, පැවැත්ම, ගොඩනැගීම, ක්‍රියාකාරීත්වය, වලංගුභාවය සහ සියලුම අංගයන් චීන නීතිය මගින් පාලනය වන අතර පාර්ශ්වයන් චීන අධිකරණවල තනි අධිකරණ බලයට යටත් වේ.

භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගැනීම සඳහා පොදු නියමයන් සහ කොන්දේසි

1. කොන්දේසි වල අදාළත්වය.භාණ්ඩ සැපයීම ("භාණ්ඩ") සහ/හෝ සේවා සැපයීම ("සේවා") සඳහා ගැනුම්කරු ("ඇණවුම") විසින් කරන ලද ඕනෑම ඇණවුමකට මෙම කොන්දේසි අදාළ වේ, සහ ඇණවුමේ මුහුණතෙහි ඇති නියමයන් සමඟ, භාණ්ඩ/සේවා සම්බන්ධයෙන් ගැනුම්කරු සහ විකුණුම්කරු අතර ගිවිසුම්ගත සම්බන්ධතාවය පාලනය කරන නියමයන් පමණි.විකුණුම්කරුගේ මිල ගණන්, ඉන්වොයිසි, පිළිගැනීම් හෝ වෙනත් ලියකියවිලි වල විකල්ප කොන්දේසි අවලංගු වන අතර එය බල නොපායි.ගැනුම්කරුගේ බලයලත් නියෝජිතයා ලිඛිතව එකඟ වන්නේ නම් මිස මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි සීමා කිරීමකින් තොරව ඇතුළුව ඇණවුම් නියමවල කිසිදු වෙනසක් ගැනුම්කරුට බැඳී නැත.

2. මිලදී ගැනීම.ඇණවුම එහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති භාණ්ඩ සහ/හෝ සේවා මිලදී ගැනීම සඳහා ගැනුම්කරු විසින් පිරිනැමීමකි.විකිණුම්කරුට දැනුම් දීමක් මගින් ගැනුම්කරුට ඕනෑම වේලාවක එවැනි දීමනාව ඉල්ලා අස්කර ගත හැකිය.විකුණුම්කරු ගැනුම්කරුට ලිඛිතව දැනුම් දීමෙන් එහි දක්වා ඇති කාල සීමාව තුළ ඇණවුම පිළිගත යුතුය හෝ ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතුය.එවැනි කාල සීමාවක් තුළ විකුණුම්කරු කොන්දේසි විරහිතව ඇණවුම පිළි නොගන්නේ නම් හෝ ප්‍රතික්ෂේප නොකරන්නේ නම්, එය සෑම අතින්ම අවලංගු වී තීරණය වේ.විකුණුම්කරුගේ පිළිගැනීම, ගෙවීම පිළිගැනීම හෝ කාර්ය සාධනය ආරම්භ කිරීම ඇණවුම එහි සුදුසුකම් නොලබන පිළිගැනීමක් වේ.

3. ලේඛනගත කිරීම.විකුණුම්කරුගේ ඉන්වොයිසි සහ ප්‍රකාශවල අගය එකතු කළ බදු (වැට්) අනුපාතය, අය කළ මුදල සහ විකුණුම්කරුගේ ලියාපදිංචි අංකය වෙන වෙනම සඳහන් කළ යුතුය.විකුණුම්කරු ඇණවුම් අංකය, භාණ්ඩවල ස්වභාවය සහ ප්‍රමාණය සහ භාණ්ඩ එවූ ආකාරය සහ කවදාද යන්න සඳහන් කරමින් භාණ්ඩ සමඟ උපදෙස් සටහන් සැපයිය යුතුය.ගැනුම්කරු වෙත භාණ්ඩවල සියලුම තොගවල ඇසුරුම් සටහනක් ඇතුළත් විය යුතු අතර, සුදුසු අවස්ථාවලදී "අනුකූලතා සහතිකයක්", එක් එක් ඇණවුම් අංකය, භාණ්ඩවල ස්වභාවය සහ ප්‍රමාණය (කොටස් අංක ඇතුළුව) පෙන්වයි.

4. ගැනුම්කරුගේ දේපල.ඇණවුමක් ඉටු කිරීම සඳහා විකුණුම්කරුට ගැනුම්කරු විසින් සපයනු ලබන සියලුම රටා, ඩයිස්, අච්චු, මෙවලම්, ඇඳීම්, ආකෘති, ද්‍රව්‍ය සහ වෙනත් අයිතම ගැනුම්කරුගේ දේපළ ලෙස පවතින අතර, ගැනුම්කරු වෙත ආපසු ලබා දෙන තෙක් විකුණුම්කරුගේ අවදානමට ලක් වේ.විකිණුම්කරු ගැනුම්කරුගේ දේපල විකුණුම්කරුගේ භාරයෙන් ඉවත් නොකළ යුතු අතර, (ඇණවුම ඉටු කිරීමේ අරමුණින් හැර), අත්පත් කර ගැනීමට හෝ අත්පත් කර ගැනීමට ඉඩ නොදේ.

5. බෙදාහැරීම.නියමය ඉටු කිරීමේදී කාලය ඉතා වැදගත් වේ.විකිණුම්කරු විසින් ඇණවුමේ දක්වා ඇති බෙදාහැරීමේ දිනට හෝ ඊට පෙර, හෝ දිනයක් නියම කර නොමැති නම්, සාධාරණ කාලයක් තුළ භාණ්ඩ බෙදා හැරීම සහ/හෝ සේවා සිදු කළ යුතුය.විකිණුම්කරු එකඟ වූ දිනට බෙදා හැරීමට නොහැකි නම්, විකුණුම්කරු විසින් විකුණුම්කරුගේ වියදමින් ගැනුම්කරු විසින් යොමු කළ හැකි විශේෂ බෙදාහැරීමේ විධිවිධාන සම්පාදනය කළ යුතු අතර, එම විධිවිධාන ඇණවුම යටතේ ගැනුම්කරුගේ අයිතිවාසිකම්වලට අගතියකින් තොරව විය යුතුය.ගැනුම්කරු විසින් භාණ්ඩ බෙදා හැරීම සහ/හෝ සේවාවල කාර්ය සාධනය කල්දැමීමට ඉල්ලා සිටිය හැක, එවැනි අවස්ථාවක විකුණුම්කරු විසින් විකුණුම්කරුගේ අවදානම මත අවශ්‍ය ඕනෑම ආරක්ෂිත ගබඩාවක් සඳහා කටයුතු කළ යුතුය.

6. මිල ගණන් සහ ගෙවීම්.භාණ්ඩ/සේවාවල මිල ඇණවුමේ දක්වා ඇති පරිදි විය යුතු අතර, අදාළ වන ඕනෑම වැට් බද්දකින් (එය වැට් බදු ඉන්වොයිසියකට ගැනුම්කරු විසින් ගෙවිය යුතුය) සහ ඇසුරුම් කිරීම, ඇසුරුම් කිරීම, නැව් ප්‍රවාහන මැදිරිය, රක්ෂණය සඳහා වන සියලුම ගාස්තු ඇතුළත් වේ. තීරුබදු, හෝ බදු (වැට් බදු හැර).ගැනුම්කරු විසින් භාණ්ඩ/සේවා ලබා දී ඇති අතර කොන්දේසි විරහිතව ගැනුම්කරු විසින් පිළිගෙන තිබේ නම්, ඇණවුමේ වෙනත් ආකාරයකින් නියම කර නොමැති නම්, විකුණුම්කරුගෙන් වලංගු වැට් බදු ඉන්වොයිසියක් ලැබීමෙන් දින 60ක් ඇතුළත බෙදා හරින ලද භාණ්ඩ/සේවා සඳහා ගැනුම්කරු ගෙවිය යුතුය.ගැනුම්කරු විසින් ගෙවීම් කර ඇති අවස්ථාවක වුවද, ඒවා ගැනුම්කරුට සපයා ඇති සාධාරණ කාලසීමාවක් ඇතුළත, භාණ්ඩ/සේවාවේ සම්පූර්ණ හෝ ඕනෑම කොටසක්, ඔවුන් ඇණවුමට අනුකූල නොවන්නේ නම්, ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය ගැනුම්කරු රඳවා තබා ගනී. එවැනි අවස්ථාවක, විකුණුම්කරු ඉල්ලීම මත එවැනි භාණ්ඩ/සේවා සම්බන්ධයෙන් ගැනුම්කරු විසින් හෝ ඔහු වෙනුවෙන් ගෙවූ සියලුම මුදල් ආපසු ගෙවිය යුතු අතර ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද භාණ්ඩ එකතු කළ යුතුය.

7. අවදානම්/ශීර්ෂය සමත්වීම.භාණ්ඩ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ගැනුම්කරුගේ අයිතිවාසිකම්වලට බලපෑමක් නොකර, භාණ්ඩයේ හිමිකම භාරදීමේදී ගැනුම්කරු වෙත පැවරේ.භාණ්ඩවල අවදානම ගැනුම්කරු විසින් පිළිගත් විට පමණක් ගැනුම්කරු වෙත පැවරේ.භාණ්ඩ සඳහා ගෙවීමෙන් පසු ගැනුම්කරු විසින් භාණ්ඩ ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබුවහොත්, එම භාණ්ඩවල හිමිකම විකුණුම්කරු වෙත ආපසු හැරවිය යුත්තේ ගැනුම්කරු විසින් එම භාණ්ඩ සඳහා ගෙවන ලද මුදලේ සම්පූර්ණ ආපසු ගෙවීමක් ලැබීමෙන් පසුව පමණි.

8. පරීක්ෂා කිරීම සහ පරීක්ෂා කිරීම.භාණ්ඩ/සේවා බෙදා හැරීමට පෙර හෝ ලැබීමෙන් පසු ඒවා පරීක්ෂා කිරීමට/පරීක්ෂා කිරීමට ගැනුම්කරුට අයිතිය ඇත.විකිණුම්කරු, භාණ්ඩ/සේවා භාරදීමට පෙර, ගැනුම්කරුට අවශ්‍ය විය හැකි පරීක්ෂණ/පරීක්ෂා කිරීම් සිදු කර වාර්තා කළ යුතු අතර, ඒවා ලබාගත් සියලුම වාර්තාවල සහතික කළ පිටපත් සමඟ නොමිලයේ ගැනුම්කරුට සැපයිය යුතුය.පෙර වාක්‍යයේ බලපෑම සීමා නොකර, භාණ්ඩ/සේවා සඳහා බ්‍රිතාන්‍ය හෝ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියක් අදාළ වන්නේ නම්, විකුණුම්කරු එම ප්‍රමිතියට දැඩි ලෙස අනුකූලව අදාළ භාණ්ඩ/සේවා පරීක්ෂා/පරීක්ෂා කළ යුතුය.

9. උපකොන්ත්‍රාත් කිරීම/පැවරුම.ගැනුම්කරුගේ පූර්ව ලිඛිත අවසරයකින් තොරව විකුණුම්කරු මෙම ඇණවුමේ කිසිදු කොටසක් උප කොන්ත්‍රාත්තුවක් හෝ පැවරීම නොකළ යුතුය.ගැනුම්කරුට මෙම නියෝගය යටතේ ඇති ප්‍රතිලාභ සහ වගකීම් ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට පැවරිය හැක.

මිලදී

10. වගකීම්.විකුණුම්කරුගේ පාර්ශවයෙන් සියලුම කොන්දේසි, වගකීම් සහ වගකීම් සහ ගැනුම්කරුගේ සියලුම අයිතිවාසිකම් සහ පිළියම්, සාමාන්‍ය නීතිය හෝ ව්‍යවස්ථාවෙන් ප්‍රකාශිත හෝ ඇඟවුම් කර ඇති අතර, විකුණුම්කරුගේ පදනම මත අරමුණ සඳහා යෝග්‍යතාවය සහ වෙළඳ හැකියාව ඇතුළුව නමුත් ඒවාට සීමා නොවී නියෝගයට අදාළ වේ. ගැනුම්කරුට භාණ්ඩ/සේවා අවශ්‍ය කරන අරමුණු පිළිබඳ සම්පූර්ණ දැනුම්දීමක් ඇත.භාණ්ඩ විකුණුම්කරු විසින් කරන ලද පිරිවිතරයන්/ප්‍රකාශයන් සහ සියලුම අදාළ බ්‍රිතාන්‍ය සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් ඇතුළුව වෙළඳ සංගම් හෝ වෙනත් ආයතන විසින් කරන ලද සියලුම අදාළ පුහුණු සංග්‍රහ, මාර්ගෝපදේශ, ප්‍රමිති සහ නිර්දේශයන්ට අනුකූල විය යුතු අතර හොඳම කර්මාන්ත භාවිතයන්ට අනුකූල විය යුතුය.භාණ්ඩ හොඳ සහ ශබ්ද ද්‍රව්‍යවලින් සහ පළමු පන්තියේ වැඩවලින්, සියලු අඩුපාඩු වලින් තොර විය යුතුය.සියලුම නිපුණතා සහ රැකවරණය සහිතව සේවාවන් සැපයිය යුතු අතර, විකිණුම්කරු ඇණවුමේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ සෑම අංශයකම ප්‍රවීණයෙකු ලෙස පෙනී සිටින පදනම මත.භාණ්ඩවල හිමිකම ලබා දීමට ඔහුට අයිතියක් ඇති බවත්, ඕනෑම තෙවන පාර්ශවයකට පක්ෂව ඕනෑම ගාස්තුවක්, බද්දක්, බරක් හෝ වෙනත් අයිතියකින් භාණ්ඩ නිදහස් බවත් විකුණුම්කරු විශේෂයෙන් සහතික කරයි.විකුණුම්කරුගේ වගකීම් භාණ්ඩ බෙදාහැරීමේ සිට මාස 18 ක් හෝ සේවා කාර්ය සාධනය සඳහා ක්‍රියාත්මක වේ.

11. වන්දි.විකිණුම්කරු විසින් පැන නගින ඕනෑම අලාභ, හිමිකම් සහ වියදම් (නීතිඥ ගාස්තු ඇතුළුව) වලින් සහ ඒවාට එරෙහිව ගැනුම්කරු ආරක්ෂා කර වන්දි ගෙවිය යුතුය:

(අ) විකුණුම්කරු, එහි නියෝජිතයන්, සේවකයින් හෝ සේවකයින් විසින් හෝ භාණ්ඩ සහ/හෝ සේවා විසින් සිදු කරන ලද කිසියම් පුද්ගලික තුවාලයක් හෝ දේපල හානි;සහ

(ආ) භාණ්ඩ සහ/හෝ සේවාවලට අදාළ කිසියම් බුද්ධිමය හෝ කාර්මික දේපළ අයිතියක් උල්ලංඝනය කිරීමක්, එවැනි උල්ලංඝනයක් ගැනුම්කරු විසින් පමණක් සපයන ලද සැලසුමකට අදාළ වන අවස්ථා හැර.

(ආ) යටතේ යම් අලාභයක්/ හිමිකම් පෑමක්/වියදමක් පැනනගින විට, විකුණුම්කරු, එහි වියදම සහ ගැනුම්කරුගේ අභිමතය පරිදි, එක්කෝ භාණ්ඩ උල්ලංඝනය නොවන බවට පත් කළ යුතුය, ඒවාට අනුකූල නොවන භාණ්ඩ සමඟ ඒවා ප්‍රතිස්ථාපනය කළ යුතුය, නැතහොත් ගෙවූ මුදල සම්පූර්ණයෙන් ආපසු ගෙවිය යුතුය. උල්ලංඝනය කරන භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් ගැනුම්කරු.

12. අවසන් කිරීම.එයට හිමිවිය හැකි කිසිදු අයිතියකට හෝ ප්‍රතිකර්මයකට අගතියකින් තොරව, පහත සඳහන් කවර හෝ අවස්ථාවක දී කිසිදු වගකීමකින් තොරව වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඇණවුම අවසන් කිරීමට ගැනුම්කරුට හැකිය: (අ) විකුණුම්කරු සිය ණයහිමියන් සමඟ කිසියම් ස්වේච්ඡා විධිවිධානයක් සිදු කරයි හෝ ඊට යටත් වේ. පරිපාලන නියෝගය, බංකොලොත් වීම, ඈවර කිරීම (වෙනත් ආකාරයකින් ඒකාබද්ධ කිරීම හෝ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ අරමුණු සඳහා නොවේ);(ආ) විකිණුම්කරුගේ වත්කම් හෝ ව්‍යාපාරවල සියලුම හෝ යම් කොටසක් භාරකරුවෙකු සන්තකයේ තබා ගැනීම හෝ පත් කරනු ලැබේ;(ඇ) විකිණුම්කරු ඇණවුම යටතේ සිය වගකීම් කඩ කිරීමක් සිදු කර ඇති අතර, පිළියමක් අවශ්‍ය වන ගැනුම්කරුගෙන් ලිඛිත දැන්වීමක් ලැබීමෙන් දින විසි අටක් (28) ඇතුළත එම කඩකිරීම (ප්‍රතිකර්ම කළ හැකි නම්) නිවැරදි කිරීමට අපොහොසත් වේ;(d) විකිණුම්කරු ව්‍යාපාරය කරගෙන යාම නැවැත්වීම හෝ නතර කිරීමට තර්ජනය කිරීම හෝ බංකොලොත් වීම;හෝ (ඉ) ඉහත සඳහන් ඕනෑම සිදුවීමක් විකුණුම්කරු සම්බන්ධයෙන් සිදුවීමට ආසන්න බව ගැනුම්කරු සාධාරණ ලෙස වටහාගෙන ඒ අනුව විකුණුම්කරුට දැනුම් දෙයි.තවද, විකුණුම්කරුට දින දහයක (10) ලිඛිත දැනුම්දීමක් ලබා දීමෙන් ඕනෑම හේතුවක් නිසා ඕනෑම අවස්ථාවක ඇණවුම අවසන් කිරීමට ගැනුම්කරුට හිමිකම් ඇත.

13. රහස්‍යභාවය.විකුණුම්කරු විසින් එහි සේවකයින්, නියෝජිතයින් සහ උප කොන්ත්‍රාත්කරුවන් විසින් දැනගත හැකි පිරිවිතරයන්, සාම්පල සහ ඇඳීම් ඇතුළුව, නමුත් ඒවාට සීමා නොවී, ගැනුම්කරුගේ ව්‍යාපාරයට අදාළ කිසිදු තොරතුරක්, කිසිදු තෙවන පාර්ශවයකට භාවිතා කිරීම හෝ හෙළිදරව් කිරීම නොකළ යුතු අතර, සහතික කළ යුතුය. විකුණුම්කරු ඇණවුමේ ක්‍රියාකාරිත්වය හරහා හෝ වෙනත් ආකාරයකින්, ඇණවුම නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පරිදි එවැනි තොරතුරු භාවිතා කළ හැකි බව පමණක් ඉතිරි කරන්න.ඇණවුම සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු, විකුණුම්කරු ආපසු පැමිණ එවැනි සියලුම අයිතම සහ පිටපත් සමඟ වහාම ගැනුම්කරු වෙත භාර දිය යුතුය.විකුණුම්කරු, ගැනුම්කරුගේ පූර්ව ලිඛිත අවසරයකින් තොරව, ඇණවුම සම්බන්ධයෙන් ගැනුම්කරුගේ නම හෝ වෙළඳ ලකුණු භාවිතා නොකළ යුතුය, හෝ කිසියම් ප්‍රචාරක ද්‍රව්‍යවල ඇණවුමේ පැවැත්ම හෙළිදරව් නොකළ යුතුය.

14. රජයේ ගිවිසුම්.එය චීන රජයේ දෙපාර්තමේන්තුවක් විසින් ගැනුම්කරු සමඟ ඇති කර ඇති කොන්ත්‍රාත්තුවක් සඳහා ආධාර කිරීමක් බව නියෝගයේ මුහුණතෙහි සඳහන් වන්නේ නම්, මෙහි උපග්‍රන්ථයේ දක්වා ඇති කොන්දේසි නියෝගයට අදාළ වේ.උපග්‍රන්ථයේ කිසියම් කොන්දේසියක් මෙහි ඇති කොන්දේසි සමඟ ගැටෙන්නේ නම්, පළමුවැන්න ප්‍රමුඛත්වය ගනී.චීන රජයේ දෙපාර්තමේන්තුවක් සහ විකුණුම්කරු අතර සෘජු කොන්ත්‍රාත්තුවක් යටතේ විකුණුම්කරු විසින් බෙදා හරින ලද සමාන භාණ්ඩ සඳහා අය කරන ලද මිල ගණන් නොඉක්මවන බව විකුණුම්කරු තහවුරු කරයි.ගැනුම්කරු සහ චීනයේ රජයේ දෙපාර්තමේන්තුවක් අතර ඕනෑම ගිවිසුමක ගැනුම්කරු වෙත යොමු කිරීම් මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසිවල අරමුණු සඳහා විකුණුම්කරු වෙත යොමු කිරීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

15. අන්තරායකර ද්රව්ය.ඇණවුමේ විෂය විය හැකි මොන්ට්‍රියල් ප්‍රොටෝකෝලයට යටත් විය යුතු ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ ඕනෑම තොරතුරක් ගැනුම්කරුට විකුණුම්කරු උපදෙස් දිය යුතුය.විකිණුම්කරු සෞඛ්‍යයට අනතුරුදායක ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් අදාළ සියලුම රෙගුලාසිවලට අනුකූල විය යුතු අතර, එවැනි රෙගුලාසි යටතේ තම වගකීම් ඉටු කිරීම සඳහා ගැනුම්කරුට අවශ්‍ය විය හැකි නියෝගය යටතේ සපයන ලද ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ තොරතුරු ගැනුම්කරුට ලබා දිය යුතුය, නැතහොත් ගැනුම්කරු ඕනෑම දෙයක් ගැන දැනුවත් බව සහතික කරයි භාණ්ඩ ලබා ගැනීමේදී සහ/හෝ භාවිතා කිරීමේදී ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ සෞඛ්‍යයට සහ ආරක්ෂාවට අනතුරක් නොවන පරිදි අවශ්‍ය විශේෂ පූර්වාරක්ෂාවන්.

16. නීතිය.මෙම නියෝගය ඉංග්‍රීසි නීතිය මගින් පාලනය විය යුතු අතර, දෙපාර්ශවයම චීන අධිකරණවල තනි අධිකරණ බලයට යටත් විය යුතුය.

17. මූලාරම්භය සහතිකය;ගැටුම් ඛනිජ අනුකූලතාව.විකුණුම්කරු විසින් මෙහි විකුණන සෑම භාණ්ඩයක් සඳහාම ප්‍රභවය පිළිබඳ සහතිකයක් ගැනුම්කරුට ලබා දිය යුතු අතර එම සහතිකය සහතිකය සෑදීමේදී විකුණුම්කරු භාවිතා කළ මූලාරම්භ රීතිය දැක්විය යුතුය.

18. සාමාන්ය.විකිණුම්කරු විසින් කරන ලද ඇණවුම කඩකිරීමක් ගැන ගැනුම්කරු විසින් අත්හැරීම, එම හෝ වෙනත් විධිවිධාන විකිණුම්කරු විසින් පසුව සිදු කරන ලද කිසියම් කඩකිරීමක් අත්හැරීමක් ලෙස සලකනු නොලැබේ.මෙහි යම් විධිවිධාන සම්පූර්ණයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් වලංගු නොවන හෝ බලාත්මක කළ නොහැකි බවට නිසි බලධාරියකු විසින් දරනු ලැබුවහොත්, අනෙකුත් විධිවිධානවල වලංගුභාවයට බල නොපානු ඇත.10, 11 සහ 13 වගන්ති ඇතුළුව කල් ඉකුත්වීමෙන් හෝ අවසන් වීමෙන් බේරීමට ප්‍රකාශිත හෝ ඇඟවුම් කර ඇති වගන්ති හෝ වෙනත් විධිවිධාන පවතිනු ඇත. මෙහි යටතේ ලබා දීමට අවශ්‍ය නිවේදන ලිඛිතව තිබිය යුතු අතර අතින් භාරදීමට, පළමු පන්තියේ තැපැල් යැවීමට හෝ යැවීමට හැකිය. ඇණවුමේ දැක්වෙන අනෙක් පාර්ශවයේ ලිපිනයට හෝ පාර්ශ්වයන් විසින් වරින් වර ලිඛිතව දැනුම් දෙන වෙනත් ලිපිනයකට ෆැක්සිමිල් සම්ප්‍රේෂණය මගින්.